فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا گفت: امروز ما بر پایه اصل بازی جنگ تحولات روسیه و اوکراین را رصد می‌کنیم؛ چراکه هر دو کشور متقابلاً در جریان منازعه پاسخگوی تهدیدات یکدیگر هستند.به گزارش مهر امیر ولی‌وند افزود: اصل بازی جنگ براساس تعداد نیرو، میزان تجهیزات، ادوات و ظرفیت‌های خودی و نیروهای دشمن محاسبه می‌شود و بعد بازی جنگ را به ازای حرکات احتمالی دشمن انجام می‌گیرد.