<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Thu, 19 Sep 2019 08:44:04 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[مذاکره با فشار حداکثری ناممکن است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11322 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11322-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 18 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ نماز جمعه نباید در دست سخنرانان جناح خاصی باشد ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11308 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11308-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
]]>
Wed, 18 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[مسئولانی که خانواده آنها خارج از کشور هستند باید عزل شوند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11307 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11307-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
]]>
Wed, 18 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11306 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11306-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Wed, 18 Sep 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[اربعین جهانی شد و جهانی‌تر هم خواهد شد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11300 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11300-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
]]>
Wed, 18 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی انجام نخواهد شد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11283 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11283-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
]]>
Tue, 17 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[متهمان با پول‌های بانک کشتی خریده‌اند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11282 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11282-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
]]>
Tue, 17 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[برای استرالیایی‌ها کیفرخواست صادر شده است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11271 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11271-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Tue, 17 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[گفت‌وگوی طالبان با مقام‌های ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11270 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11270-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
]]>
Tue, 17 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11269 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11269-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Tue, 17 Sep 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[روابط و همکاری‌های تهران-آنکارا رو به گسترش است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11257 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11257-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Mon, 16 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[شناسایی 22 حساب شخصی از دختر وزیر سابق]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11244 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11244-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
]]>
Mon, 16 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ توقف کلیه تحریم‌ها، امکان مذاکره را فراهم می‌کند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11243 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11243-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
]]>
Mon, 16 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[دیدار روحانی و ترامپ در دستور کار ما نیست]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11242 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11242-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
]]>
Mon, 16 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11241 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11241-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Mon, 16 Sep 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[روسای جمهور ایران و فرانسه برای حفظ برجام در تلاش هستند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11237 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11237-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
]]>
Mon, 16 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[حضور آمریکا در سوریه مداخله‌جویانه و غیرقانونی است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11220 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11220-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sun, 15 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[مقابله‌ به مثل]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11213 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11213-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84
]]>
Sun, 15 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[آمریکایی‌ها پس از ناکامی در «فشار حداکثری»، به سمت «دروغ حداکثری» گرایش پیدا کردند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11208 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11208-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
]]>
Sun, 15 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[اصلاح‌طلبان اگر مشروط در انتخابات شرکت نکنند، پفیوز سیاسی قلمداد می‌شوند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11207 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11207-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D9%81%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
]]>
Sun, 15 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11206 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11206-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Sun, 15 Sep 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[داستان دنباله‌دار آدریان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11191 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11191-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 14 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[«سحر خدایاری» در بازجویی‌ها به اشتباه خود اعتراف کرده بود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11178 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11178-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
]]>
Sat, 14 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[شهردار سابق صدرا فرار کرد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11177 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11177-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
]]>
Sat, 14 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11176 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11176-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Sat, 14 Sep 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[داستان بولتون ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11174 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11174-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
]]>
Sat, 14 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ضبط وثیقه 30 میلیاردی یک متهم به دلیل حضور نیافتن در دادگاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11173 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11173-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87 ]]> Sat, 14 Sep 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[شوک یک دیدار نادر]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11156 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11156-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
]]>
Fri, 13 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[اعتراض شدید به کانادا بابت فروش املاک ایران]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11151 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11151-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Fri, 13 Sep 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[پس از بولتون، احتمال برکناری پمپئو هم وجود دارد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11146 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/11146-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Fri, 13 Sep 2019 19:35:00 +0000