شماره ۶۷۲ آرشیو روزنامه /
  • مقایسه میزان رعایت پروتکل‌ها و لحاظ موارد فنی در اجرای ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر فیلارمونیک برلین