<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Sat, 19 Oct 2019 20:19:38 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[فولاد مبارکه سازمانی موفق در نوآوری و چابکی است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12056 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12056-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[فولاد مبارکه در پنج سال آینده به صادرکننده تکنولوژی تبدیل خواهد شد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12055 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12055-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[اخبار فولاد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12054 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12054-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[اولویت فولاد هرمزگان نگهداشت و توسعه پایدار منابع انسانی است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12053 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12053-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[بومی‌سازی بیش از 100 هزار قطعه و تجهیز در فولاد مبارکه ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12052 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12052-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار فولاد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12051 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12051-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[از خلیج نیلگون تا مرز کویر]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12050 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12050-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[کویر ورزنه و تالاب گاوخونی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12049 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12049-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[نیمی از کابینه عبدالمهدی تغییر می‌کند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12048 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12048-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[توافق بر سر برگزیت در روزهای آینده امکان‌پذیر است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12047 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12047-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[«خروج عامدانه» یا خیانت و عقب‌نشینی؟!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12046 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12046-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[موشک جدید چین تهدیدی برای نیویورک]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12045 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12045-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9 ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[موافقت پاکستان و عربستان با پیشبرد طرح صلح عمران‌خان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12044 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12044-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86 ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[جهان نما]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12043 /بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-8/12043-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7 ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[لاف سایبری یا عملیات سری؟ ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12042 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/12042-%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C
آیا آمریکا خیلی خاموش و بی سر و صدا، انتقام حمله به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان را از ایران گرفته است؟ آیا تمام بازخوردهایی که نشان می‌داد عرب‌های متحد آمریکا در منطقه، از امید به دونالد ترامپ دست شسته‌اند، باعث شده تا ترامپ دست به یک عملیات سری سایبری علیه ایران بزند؟ یا اینکه خبر حمله سایبری به ایران که رویترز دیروز آن را منتشر کرد، صرفا یک لاف سایبری برای خوشایند آنهایی است که هفته‌هاست بعد از ماجرای آرامکو از آمریکا عصبانی هستند؟
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اگر در مسائل استراتژیک به نتیجه نرسیدیم، همه‌پرسی کنیم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12041 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/12041-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[«دنیای بدون گرسنگی»؛ آرزویی محال]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12040 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/12040-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[راه‌‌حلی برای بهبود زندگی نابینا‌ها]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12039 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/12039-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%A7
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[۴۴ درصد بیکاران لیسانس به بالا هستند ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12038 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/12038-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12037 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/12037-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[در زمان حال زندگی کنید!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12036 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/12036-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[کابوسی که تمام نمی‌‌شود!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12035 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/12035-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
از همان لحظه‌های اول که پخش سرود ایران در استادیوم بحرین با سروصدای هواداران و لبخند مهره‌های حریف روبه‌رو شد، واضح به نظر می‌رسید که شرایط میزبانی ورزشگاه «عادی» نیست و تیم ملی، یک شب وحشتناک را پشت سر خواهد گذاشت. تیم ویلموتس در این بازی، اصلا خوب نشان نداد، در حد و اندازه‌های خودش ظاهر نشد و برای اولین بار، شکست خورد. ایران در طول تاریخ، در زمین تیم‌های بزرگی مثل کره، ژاپن و عربستان برنده شده اما هرگز بحرین را در زمین حریف شکست نداده است. ظاهرا قرار نیست این کابوس، سرانجام به پایان برسد.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[نباز و صعود کن!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12034 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/12034-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[منهای فوتبال]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12033 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/12033-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[ادعای فیگارو درباره بازداشت روح‌الله زم در نجف]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12032 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/12032-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%81
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اجرای کارزاری بی‌سابقه از فشار حداکثری علیه ایران]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12031 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/12031-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[روی موج کوتاه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12030 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-65/12030-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87 ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[آرشیو پی دی اف روزنامه ۳۶۳]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12029 /بخش-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-64/12029-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[ارم؛‌ معادل یک فاز پارس جنوبی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12028 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/12028-%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
]]>
Tue, 15 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[بخش نگاه نو!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12027 /بخش-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-7/12027-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88
]]>
Tue, 15 Oct 2019 20:35:00 +0000