ایسنا- معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه‌های هنگفتی از کشور در ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه حبس شده است، گفت: ایران ۱۰ برابر کشور انگلیس خانه خالی دارد. محمود محمودزاده گفت: عدد هنگفتی از سرمایه‌های کشور در ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی حبس شده است. تعداد قابل‌توجهی زمین مسکونی هم بدون استفاده رها شده است. این در حالی است که برای ساخت هر واحد مسکونی، سرمایه‌های کشور مصرف می شود. از طرف دیگر یک خانه تا بخواهد قابل سکونت باشد برای زیرساختهای آن از جمله خطوط انتقال آب، برق، گاز، مدرسه، بیمارستان، راه، سد و غیره هزینه می‌شود. بنابراین نباید بگذاریم که واحدها خالی بماند.