<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Sun, 20 Oct 2019 06:18:55 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[ارم؛‌ معادل یک فاز پارس جنوبی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12028 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/12028-%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
]]>
Tue, 15 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[یارانه انرژی دهک‌های بالا حذف می‌شود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12008 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/12008-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Tue, 15 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12007 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/12007-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Tue, 15 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[باید کیش را برای آیندگان بسازیم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11977 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11977-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85
]]>
Mon, 14 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[تنزل ۱۰ پله‌ای ایران در شاخص رقابت‌پذیری]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11976 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11976-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
]]>
Mon, 14 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار کیش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11975 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11975-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 ]]> Mon, 14 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[ اجرای حذف دلار با پیوستن ایران به موافقت‌نامه اوراسیا]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11959 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11959-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
]]>
Sun, 13 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[ خروج اقتصاد ایران از رکود در سال ۲۰۲۰]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11958 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11958-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
]]>
Sun, 13 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11957 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11957-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Sun, 13 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[مردم پس‌اندازهای خود را وارد بازار سرمایه کنند، نه دارایی‌هایشان را]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11894 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11894-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7
]]>
Fri, 11 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[پالس‌های نفتی ایران و عربستان ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11893 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11893-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
]]>
Fri, 11 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11892 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11892-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Fri, 11 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[قطعات پرتیراژ خودرو نباید توسط یک نفر تامین شود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11802 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11802-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Mon, 07 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که می‌سوزد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11801 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11801-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%AF
]]>
Mon, 07 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار کیش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11800 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11800-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 ]]> Mon, 07 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[صادرات ایران به ترکیه ۴۳ درصد کاهش یافت ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11776 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11776-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
]]>
Sun, 06 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اجرای فاز ۱۱ به پتروپارس واگذار شد ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11775 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11775-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
]]>
Sun, 06 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[ بازار متشکل ارزی نیاز اقتصاد کشور است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11746 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11746-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sat, 05 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[ابهام در تجارت 20 میلیارد دلاری با عراق ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11745 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11745-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
]]>
Sat, 05 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11744 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11744-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Sat, 05 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[اخبار کیش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11713 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11713-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 ]]> Fri, 04 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[ تغییرات عمده در تولید خودروها در ماه‌های آینده ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11657 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11657-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
]]>
Tue, 01 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[دشواری‌های پیمایش یک مسیر ناهموار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11656 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11656-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1
]]>
Tue, 01 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار کیش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11655 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11655-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 ]]> Tue, 01 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[نشست اعضای شورای شهر با مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11615 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11615-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
]]>
Mon, 30 Sep 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[از سال آینده بودجه جاری از نفت جدا می‌شود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11614 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11614-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Mon, 30 Sep 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[تقدیر از آتش‌نشانان فرودگاه کیش ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11613 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11613-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 ]]> Mon, 30 Sep 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[تقدیر از عوامل اجرایی ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11612 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11612-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
]]>
Mon, 30 Sep 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار کیش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11611 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11611-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 ]]> Mon, 30 Sep 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[افزایش دستفروشان ایرانی در کردستان عراق]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11589 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/11589-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
]]>
Sun, 29 Sep 2019 20:35:00 +0000