<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Sun, 16 Jun 2019 15:00:01 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[بخش خصوصی لزومی به تغییر نمی‌بیند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9147 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9147-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF
]]>
Sat, 15 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[جهان نمی‌تواند بدون نفت ایران سر کند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9146 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9146-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF
]]>
Sat, 15 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9145 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9145-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Sat, 15 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است؛ نوسانات گذراست]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9122 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9122-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Fri, 14 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[صنعت خودروسازی با روندهای مشکوک همراه است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9121 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9121-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Fri, 14 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9120 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9120-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Fri, 14 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[ساخت 50 هزار مسکن روستایی را در دستور کار داریم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9065 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9065-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
]]>
Tue, 11 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[امتیاز ویژه برای قربانعلی‌ها!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9064 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9064-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7
]]>
Tue, 11 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9063 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9063-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Tue, 11 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[افزایش ۱۵ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی کشور]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9037 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9037-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
]]>
Mon, 10 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[فروش فوری هیچ تاثیری بر بازار ندارد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9036 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9036-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Mon, 10 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[25 تا 30 میلیارد دلار زیر بالش‌های مردم!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9035 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9035-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
]]>
Mon, 10 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[با خوش‌خیالی ترسالی ناشی از بارندگی‌ها مواجهیم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9009 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9009-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%DB%8C%D9%85
]]>
Sun, 09 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[رکود اقتصادی مانع فروش اموال مازاد بانک‌هاست]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9008 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9008-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sun, 09 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[گامی بزرگ؛ دستاوردی کوچک]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9007 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9007-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
]]>
Sun, 09 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9006 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/9006-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Sun, 09 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[عطش بازار خوابید]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8948 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8948-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF
]]>
Sun, 02 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[استفاده از دیپلماسی اقتصادی تنها راه‌حل موجود است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8927 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8927-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sun, 02 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خودزنی و تسهیل صادرات کشورهای رقیب ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8926 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8926-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8
]]>
Sun, 02 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8925 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8925-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Sun, 02 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[خارجی‌ها در پروژه‌های ما از اجناس بنجل استفاده می‌کنند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8897 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8897-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
]]>
Sat, 01 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ماجرای «جعبه سیاه» و «دلارهای نفتی» به کجا می‌انجامد؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8896 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8896-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
]]>
Sat, 01 Jun 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8895 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8895-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Sat, 01 Jun 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[تمرکز سود و سپرده‌های بانکی در جیب عده‌ای خاص]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8819 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8819-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5
]]>
Tue, 28 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[برای گسترش تجارت نیاز به دیپلماسی فعال داریم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8818 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8818-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
]]>
Tue, 28 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ساماندهی رودخانه کارون باید تسریع شود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8817 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8817-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Tue, 28 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8816 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8816-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Tue, 28 May 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[درمان رکود تورمی بستگی به منشا آن دارد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8787 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8787-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Mon, 27 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ارز ۴۲۰۰ تومانی، منشأ گرانی و فساد شد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8786 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8786-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
]]>
Mon, 27 May 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر اقتصادی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-8785 /بخش-%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87-3/8785-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C ]]> Mon, 27 May 2019 19:35:00 +0000