عضو اتاق بازرگانی گفت: در شرایطی که ایران از یکسو درگیر کرونا و از سوی دیگر دچار مشکلات دارو و غذا ناشی از تحریم‌ها است، اگر اینستکس عملیاتی نشود و به چرخه نیافتد بعدا دیگر سودی نخواهد داشت. علی شریعتی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد انجام اولین معامله در چارچوب سازوکار اینستکس گفت: اگر به تاریخچه این کانال مالی نگاه کنیم، همانند ارتشی است که برای روزهای سختی و نیاز سازماندهی شده است. بنابراین در شرایطی که ایران از یکسو درگیر کرونا و از سوی دیگر دچار مشکلات دارو و غذا ناشی از تحریم‌ها است، اگر این سازوکار عملیاتی نشود و به چرخه نیافتد بعدا دیگر سودی نخواهد داشت.