رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: تزریق دوز یادآوری در سالمندانی که واکسن سینوفارم زدند، نیاز است. علیرضا ناجی‌ گفت: باید این مطالعه و برنامه‌ریزی از سوی وزارت بهداشت انجام شود و اگر نقصانی وجود دارد که به نظر می‌آید وجود دارد، باید به فکر دوزهای بوستر یا یادآور برای این گروه‌ها باشند.