<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Sat, 20 Jul 2019 05:21:08 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تقدیر از وظیفه‌شناسی مأمور ناجا در قضیه پارک پلیس ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9961 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9961-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
]]>
Fri, 19 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[آخرین برآورد از خسارات آتش‌سوزی میدان حسن‌آباد ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9960 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9960-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
]]>
Fri, 19 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ماجرای Face App و حریم خصوصی که نقض می‏شود ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9959 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9959-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Fri, 19 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9958 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9958-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Fri, 19 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[رازهای خویشتن دوستی و ارزش قائل شدن برای خود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9957 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9957-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF ]]> Fri, 19 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[شاخ‌هایی که در «فقدان‌ها»‌ اساطیر می‌شوند]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9936 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9936-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
]]>
Wed, 17 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[رایزنی با ریش سفیدان مناطق محروم برای تحصیل دختران ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9877 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9877-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Mon, 15 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ایجاد ظرفیت جدید برای زنان معتاد ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9876 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9876-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF
]]>
Mon, 15 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[لایک‌های اینستاگرامی؛ از لودگی تا واقعیت]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9875 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9875-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
]]>
Mon, 15 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9874 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9874-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Mon, 15 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[صاحبخانه خوب کجاست؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9873 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9873-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Mon, 15 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[نگاهی به ریزگرد‌های ذهنی و رفتار‌های پر تکرار وسواسی‌ها]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9858 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9858-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7
]]>
Sun, 14 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[«حوصله سر رفتن»، منشا افزایش خلاقیت است ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9857 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9857-%D8%AD%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sun, 14 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9856 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9856-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Sun, 14 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[تشخیص بی‌گناهی افراد را برعهده دادگاه بگذارید]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9817 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9817-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
]]>
Sat, 13 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[تشکیل ۱۲ پرونده برای حریق‌های عمدی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9816 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9816-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C
]]>
Sat, 13 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[شورای شهر می‌دانست به این سادگی نیست؟!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9814 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9814-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
]]>
Sat, 13 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9813 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9813-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Sat, 13 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[کودک دستگیر نشود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9812 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9812-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF ]]> Sat, 13 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[معرفی لباس‌های سنتی ایران در فستیوال راه‌ابریشم کانادا ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9793 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9793-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
]]>
Fri, 12 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[مشکلات بهداشت روان در کشور به دلیل وجود فضای ناشاد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9792 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9792-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AF
]]>
Fri, 12 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[فسادی در ابعاد یک کره مسکون]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9791 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9791-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86
]]>
Fri, 12 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[با پس‌لزره‌های روانی قربانیان تجاوز جنسی چه کنیم؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9790 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9790-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 ]]> Fri, 12 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9789 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9789-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Fri, 12 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[شهرداری بیشتر آلاینده هواست تا خودروهای شخصی!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9762 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9762-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
]]>
Wed, 10 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[افزایش زمان نگهداری معتادان متجاهر در مراکز]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9761 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9761-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2
]]>
Wed, 10 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[تحصیل در ایران اجباری نیست!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9760 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9760-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 10 Jul 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9759 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9759-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Wed, 10 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[عدم قاطعیت شهرداری در اجرای ماده ۱۰۰]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9758 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9758-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87 ]]> Wed, 10 Jul 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[ابطال ۴۰ هزار طرح ترافیک خواص]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-9731 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/9731-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5
]]>
Tue, 09 Jul 2019 19:35:00 +0000