<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Wed, 24 Apr 2019 04:09:38 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[برای تغییر سبک زندگی معتادان ۴ تا ۵ سال زمان لازم است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7986 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7986-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Tue, 23 Apr 2019 18:00:00 +0000
<![CDATA[سطح آلودگی به ملخ به 200هزار هکتار رسیده است ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7985 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7985-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Tue, 23 Apr 2019 18:00:00 +0000
<![CDATA[سیل آسیب‌زاست، برای کودکان بیشتر ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7984 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7984-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1 ]]> Tue, 23 Apr 2019 18:00:00 +0000 <![CDATA[کوچ جنگل‌ارسباران به تاریخ ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7959 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7959-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
]]>
Mon, 22 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[سن بلوغ یک سال و نیم کاهش پیدا کرده است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7958 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7958-%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Mon, 22 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7957 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7957-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Mon, 22 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در مناطق سیل‌زده نداریم ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7956 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7956-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 ]]> Mon, 22 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[بهداشت مناطق سیل‌زده به صورت علمی کنترل شود]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7929 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7929-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Sun, 21 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[مصرف سالانه ۴۲ میلیارد قلم دارو در کشور]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7928 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7928-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
]]>
Sun, 21 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ نکند فراموش شویم!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7927 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7927-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
۳۳۳ خانه ویران و ۹۵ میلیارد تومان تخریب، فاجعه کوچکی نیست؛ امروز غرب پلدختر نابود شده؛ باید چند ماه بعد به اینجا بازگشت و دید سرانجام وعده‌ها چه شده؛ آیا پلدختر ساخته خواهد شد؛ آیا مردم به کمک‌های خود ادامه خواهند داد؟ ابعاد فاجعه بسیار گسترده است. دیدن تصاویر شهر، دردناک است، اما شاید بیانگر عمق خسارات و همه رنجی که مردم متحمل می‌شوند، نباشد. نسرین هزاره مقدم و مریم بازوند، خبرنگاران ایلنا به این شهر اعزام شد‌ه‌ و از نزدیک پای صحبت‌های مردم نشسته‌اند. بخش‌هایی از گزارش سفر آنها را به این دیار محنت‌زده بخوانید.
]]>
Sun, 21 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[کاهش ۵ تا ۷ درجه‌ای دما در شمال و شرق کشور]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7926 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7926-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 ]]> Sun, 21 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[فرشته‌هایی اسیر در بند زندگی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7925 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7925-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C ]]> Sun, 21 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[نسلی پنهان در معضلات اجتماعی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7898 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7898-%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
Generation Yیا «نسل هزاره» نسلی است که در عصر فن‌آوری به دنیا آمده و فن‌آوری در ژن آن‌ها تنیده و رمزنگاری شده است. نسل هزاره به‌شدت به اینترنت وابسته است و ۲۴ ساعت شبانه‌روز، ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال باید به اینترنت وصل باشد و اگر به اینترنت دسترسی نداشته باشد، گویی چیزی گم‌ کرده است. نسل هزاره ویژگی‌های مثبت و منفی خاص خود را دارد؛ هم تنبل و بی‌تفاوت است، و هم مترقی و به پیشرفت جامعه اهمیت می‌دهد. اما هرچه تعداد آن‌ها بیشتر شود و اکثریت نیروی کار را تشکیل دهند، فهمیدن این مسئله که آن‌ها چه‌طور جامعه ما را شکل می‌دهند، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.بهترین راه برای درک کردن‌شان این است که با آنان حرف بزنیم و از خود آن‌ها بپرسیم چه دغدغه‌هایی دارند. اما البته سخن گفتن با آنان گاه ناممکن است!
]]>
Wed, 17 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[همکاری جهت اجرای برنامه به نفع آسیب‌دیدگان سیل ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7897 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7897-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84
]]>
Wed, 17 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7896 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7896-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Wed, 17 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[گم شده در قاره هفتم!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7895 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7895-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85 ]]> Wed, 17 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[کار در حوزه بهداشت مناطق سیل زده بسیار سخت است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7869 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7869-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Tue, 16 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[طرح جدید مجلسیون و نگرانی‌ها از ازدواج‌های زیر ۲۰ ساله‌ها]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7868 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7868-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7
]]>
Tue, 16 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[سند راهبردی پیشگیری از مرگ زودرس جوانان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7867 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7867-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
]]>
Tue, 16 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[میزان اشتغال زنان شاخص توسعه‌یافتگی است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7866 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7866-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ]]> Tue, 16 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[پشت بام‌هایی که اجاره داده می‌شوند!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7843 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7843-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
بام‎خوابی ابتدا از منطقه 22 شهرداری تهران شروع و رسانه‌ای شد، تا جایی که شهردار تهران ناچار شد درباره آن اظهارنظر کند. معضلی که شهردار تهران با انکار آن، گفت خبری در این مورد دریافت نکرده است! اما بام‌خوابی در منطقه 22 باقی نماند و راه به سمت محلات دیگر هم کشید و به ساختمان و برج‌های بالای شهر هم رسید و اینک در مناطق 1 و 2 شهر تهران و در برج‌های نیمه‌ساز هم مشاهده می‌شود. در کنار بام‌خوابی، معضل کانکس‌خوابی در تهران هم جدی شده است؛ یک رفتارشناس بام‎خوابی را با معضل گورخوابی مقایسه می‌کند و معتقد است، بام‌خوابی نقطه آغاز کانکس‌خوابی است و در نهایت هم به حاشیه‌نشینی می‌رسد و موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
]]>
Mon, 15 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[سه نوبته شدن امتحانات نهایی دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7842 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7842-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87
]]>
Mon, 15 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7841 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7841-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Mon, 15 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[آن مرد همواره می‌آید!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7840 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7840-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF ]]> Mon, 15 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[پارک پردیسان شرایط خوبی ندارد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7812 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7812-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Sun, 14 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[از گوشه و کنار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7811 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7811-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1 ]]> Sun, 14 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[می‌توان به کسی اعتماد کرد؛ آری یا نه؟!]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7810 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7810-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87 ]]> Sun, 14 Apr 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[به دنبال جایی برای تحقق رویاهای زنانه ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7809 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7809-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
اگر سن، جنس و تحصیلات و شغل را جزو شاخص‌های مهم هویتی بدانیم، آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، هرم سنی جمعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور در سال 2017 سالمند شده است و از سال 2015 به بعد، سهم زنان مهاجر نسبت به مردان مهاجر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. به بیانی دیگر مهاجرت در ایران در حال زنانه‌شدن است. هم‌چنین اگر تحصیل را عنصری مهم در هویت بدانیم ، 72 درصد ایرانیان در خارج از کشور دارای تحصیلات بالایی هستند و 61 درصد از مهاجران ایرانی دارای مشاغل تخصصی‌اند و در مقابل 5/27 درصد در فروشندگی فعال‌اند و 11 درصد کارگر و یک درصد کارگر ساده هستند. کارشناسان و صاحب‌نظران تاکید دارند تلقی از مساله مهاجرت تغییر کرده و نباید مساله مهاجرت را یک‌سره منفی دانست؛ گروهی از اندیشمندان هم‌چنان مهاجران ایرانی را جزو سرمایه‌ ملی به حساب می‌آورند و معتقدند نباید این دسته از شهروندان ایرانی را کاملا از دست‌رفته تصور کنیم.
]]>
Sun, 14 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خطر مارگزیدگی و عقرب‌گزیدگی در مناطق سیل‌زده خوزستان ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7782 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7782-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 13 Apr 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ایمن‌سازی ۹۶ مرکز شبانه‌روزی بهزیستی در مقابل سیل]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-7781 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/7781-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84
]]>
Sat, 13 Apr 2019 19:35:00 +0000