براساس آخرین بررسی‌های انجام شده از هر ٢ مرد متاهل ایرانی، یک نفر بی‌فرزند و تک‌فرزند است‌. براساس این بررسی جمعیت مردان متاهل بدون فرزند۲۰ درصد، جمعیت مردان متاهل تک فرزند۳۱ درصد و جمعیت مردان متاهل دو فرزند۳۱درصد است.