کمپین حقوق حیوانات در ایران از انجام جراحی‌های زیبایی حیوانات در کشور گزارش داده و از این موضوع انتقاد کرده است. به گفته این کمپین که اخبار حیوانات را پوشش می‌دهد تتو بر بدن حیوانات هم که از مصادیق آزار آنان است، افزایش‌یافته است. به گزارش کمپین حقوق حیوانات در ایران متأسفانه جراحی زیبایی حیوانات خانگی در حال گسترش است. این عمل‌ها شامل بوتاکس، تتو، جراحی بینی و برش گوش، بریدن دُم، کاهش سینه و عمل بیضه‌ها است.