نماینده مردم بروجرد در مجلس معتقد است که طبقه متوسط جامعه به دلیل گرانی و تورم در حال از بین رفتن است.

به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی، گفت: به دولت بابت عدم هماهنگی استانداران و فرماندارانش با نمایندگان مردم تذکر می دهم، چرا که متاسفانه علی رغم حمایت همه جانبه مجلس از دولت سیزدهم، هیچ هماهنگی میان استانداران و فرمانداران با نمایندگان مردم در برخی از مناطق وجود ندارد، حتی متاسفانه در برخی موارد به مدیران گفته شده خلاف نظر نمایندگان عمل کنند، در حالی که این مردم ولی نعمتان نظام الهی هستند و ما نمایندگان پل ارتباطی میان مردم با نظام و دولت هستیم.  

وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان زحمتکش جامعه تمام و کمال اجرایی شود، ادامه داد: صرفاً در این شرایط این قشر تاثیرگذار می‌تواند با انگیزه بیشتر خدمت کند.

این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم گفت: جامعه به دو گروه دارا و ندار، فرادستان و فرودستان تقسیم شده و طبقه متوسط جامعه از حال از بین رفتن به دلیل تورم و گرانی است. طبقه متوسطی که فرهنگ ساز بوده، مسافرت می رود، کتاب می خواند و می آموزد، اما بین این دو گروه در حال پرس شدن است. فرادستان روز به روز محافظه کار تر می شوند و پشت سنت و دین و شعارهای انقلابی قرار می گیرند و فرودستان بی پناه تر و تهیدست تر می شوند.