وکیل دادگستری در واکنش به ماجرای تیراندازی به زنان در اصفهان گفت: هر اقدامی که حس امنیت در جامعه را از بین ببرد باید توسط دادستان مورد تعقیب قرار بگیرد و مدعی‌العموم باید به موضوع اسیدپاشی یا شلیک به بانوان در اصفهان ورود کند. علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه بعضی از انواع خشونت‌ها نشان‌دهنده نوعی نگاه ایدئولوژیک و فرهنگی و یا براساس باورهای قومی، نژادی و مذهبی است، تصریح کرد: ازدیاد خشونت و توسل به خشونت‌هایی که از لحاظ ظاهری، شدید تلقی می‌شوند، در پیوند با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه هستند.