نماینده مردم نجف آباد در مجلس از طرح نمایندگان برای مقابله با اقدامات خصمانه و تحریم‌های اقتصادی آمریکا خبر داد. به گزارش فارس،‌ ابوالفضل ابوترابی، گفت: طرح مقابله با اقدامات خصمانه و تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان در مجلس کلید خورد. وی افزود: ‌این طرح هم اکنون در صحن مجلس در حال جمع‌آوری امضاست و پس از آن برای طی کردن روند تبدیل شدن به قانون به هیأت رئیسه تقدیم خواهد شد.