اقتصاد نیوز- بررسی‌ها نشان می دهند در تمامی ماه‌های سال گذشته، بیشترین اثرگذاری بر تورم دهک اول در میان گروه‌های غیرخوراکی، به بخش مسکن تعلق دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در ماه‌های فروردین تا بهمن سال گذشته، بخش مسکن سردمدار تورم در بین غیرخوراکی ها برای دهک اول بوده‌است. به عبارت دیگر فقیرترین دهک جامعه، بیشترین تورم را میان گروه‌های غیرخوراکی از سمت گروه مسکن متحمل شده‌است. اما در بین گروه‌های خوراکی در ماه‌های مختلف بین سه گروه عمده غذایی برای کسب عنوان اثرگذارترین بخش بر تورم دهک اول رقابت تنگاتنگی برقرار بوده‌است. این سه گروه غذایی عبارتند از : نان‌وغلات، گوشت‌وفرآورده های‌آن و سبزیجات‌وحبوبات. درنهایت در این رقابت، بخش گوشت‌وفرآورده‌های آن نقش پر رنگ‌تری را ایفا کرده‌است. به عبارت دیگر در بین گروه‌های خوراکی بیشترین فشار تورمی را بر دهک اول، گروه گوشت‌وفرآوری‌های ‌آن داشته است.