رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برخی اظهارات مبنی بر کسری بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: میزان درآمد و مصارف ما تقریبا منطبق با بودجه است و پیش‌بینی می‌کنیم نزدیک به ۱۰۰ درصد منابع بودجه ۱۴۰۱ محقق شود. مسعود میرکاظمی گفت: امروز ما گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در زمینه عملکرد ۹ ماهه و پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تا پایان سال ارائه کردیم. وی همچنین درباره لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: به دلیل اینکه بررسی سیاست‌های برنامه هفتم توسعه با تأخیر انجام و پس از آن به دولت ابلاغ شد، ما این برنامه را در دستورکار قرار دادیم. بررسی برنامه زمانی صورت گرفت که سازمان برنامه و بودجه درگیر تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شده بود.