بر اساس اعلام وزارت اقتصاد،‌ سید محمدرضاسید نورانی با رأی اکثریت اعضای شورای رقابت؛ رئیس این شورا شد.

در اجرای تبصره (1) بند (الف) ماده (53) قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سید محمد رضا سید نورانی با رأی اکثریت شورای رقابت به  ریاست این شورا و مرکز ملی رقابت انتخاب شد.

سید نورانی رئیس جدید شورا و مرکز ملی رقابت، پیش از این به عنوان صاحب نظر اقتصادی عضو این شورا بود.