شرکت ملی پست- مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به اینکه اراضی کشور دارای کد پستی می‌شوند، گفت: بیش از ۱۶۰ دستگاه از سرویس کدپستی استفاده می‌کنندد.رمضانعلی سیحانی‌فر، افزود:  استفاده از سرویس تعیین هویت مکانی و تعیین کد پستی ۱۰ رقمی اراضی در امور زمین از یکسو در ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و زمین‌خواری موثر است و از سوی دیگر اهداف دولت الکترونیک را تحقق می‌بخشد.