توسعه ایرانی -  نمایندگان مجلس دیروز بار دیگر با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مخالفت کردند. طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که پس از رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ اول بهمن ماه سال 98 جهت بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، با توجه به نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت، اما مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.