با رای موافق اعضای شورای شهر تهران، خیابان «ج» در ولنجک تهران به نام مرحوم جمشید مشایخی تغییر یافت. در صد و سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران دو فوریت نامگذاری خیابانی در منطقه یک به نام جمشید مشایخی مطرح شد.

احمد مسجدجامعی در خصوص این طرح گفت: مرحوم مشایخی بسیار اهل فتوت و دستگیر مردم بود و در جهت کاهش آلام آنان کمک می‌کرد. وی افزود: خانواده آقای مشایخی هم موافق هستند که نام خیابان «جیم» در منطقه ۱ تهران را با نام مرحوم جمشید مشایخی نامگذاری کنیم. ایشان در همین خیابان زندگی می‌کردند و پیشنهاد این نامگذاری از سوی آقای ایرج راد 

مطرح شد. مرتضی الویری در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: این دو فوریت‌ها شأن شورا را پایین می آورد. وی گفت: این نوع کارها، به نوعی شائبه پوپولیستی را در ذهن ایجاد می کند، چرا که اگر دو فوریت مطرح نشود، مشکلی ایجاد نمی شود.  در نهایت دو فوریت این طرح با ۱۳ موافق و یک مخالف به  تصویب رسید.