<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Sun, 20 Oct 2019 06:11:28 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[انتخاب نامناسب مدیوم برای موزه خاطرات]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12069 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12069-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
]]>
Sat, 19 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[خودسوزی یک موسیقیدان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12068 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12068-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
استاد حسین دهلوی، بامداد سه‌شنبه 22 مهرماه در ۹۲ سالگی درگذشت. او تنها بازمانده نسل طلایی دهه اول این قرن و به واقع بزرگترین موسیقیدان زنده هم عصر ما بود که در آهنگسازی، تدریس و استانداردسازی در موسیقی ایران آثاری ماندگار داشته است. بنا بر اظهارات سجاد پورقناد نوشته‌ای که پیش رو دارید قرار بود سال گذشته در یادنامه استاد دهلوی به انتشار برسد؛ این یادنامه قرار است به زودی منتشر شود.
]]>
Sat, 19 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[نونوا]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12067 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12067-%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7 ]]> Sat, 19 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[از خلیج نیلگون تا مرز کویر]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12050 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12050-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[کویر ورزنه و تالاب گاوخونی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12049 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12049-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[فرش قرمز تئاترشهر برای «کتاب‌های نو» ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12006 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12006-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88
]]>
Tue, 15 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[بازگشت مسافرآستانه به تئاتر با «برگشتن» ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12005 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12005-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86
]]>
Tue, 15 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[پیش به سوی نظریه نقد آهسته ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12004 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12004-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87
]]>
Tue, 15 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار نمایش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12003 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/12003-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4 ]]> Tue, 15 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[یک پرسش عمومی درباره موزه هنرهای معاصر تهران]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11974 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11974-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Mon, 14 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[دیوان غربی شرقی هنرمند نقاش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11973 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11973-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
]]>
Mon, 14 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[بوم خبر]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11972 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11972-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1 ]]> Mon, 14 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[ آیا سرنخ فیلم‌های قاچاقی در وزارت ارشاد است؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11941 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11941-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%AE-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sun, 13 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[ مسخره‌باز؛ ایده‌های ناب که در یک سلمانی قیچی شد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11940 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11940-%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
]]>
Sun, 13 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[پرده نقره ای]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11939 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11939-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C ]]> Sun, 13 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[نصب سردیس کلنل وزیری در آرامگاه خانوادگی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11909 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11909-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%84-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
]]>
Sat, 12 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[غریبگی تاسف‌آور با هنر ایرانی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11908 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11908-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
]]>
Sat, 12 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[لغو کنسرت کیهان کلهر در استانبول]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11907 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11907-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
]]>
Sat, 12 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[نوا]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11906 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11906-%D9%86%D9%88%D8%A7 ]]> Sat, 12 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[شکارچی کتاب قرون وسطی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11901 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11901-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
]]>
Fri, 11 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[افسانه‌زدایی از یک اسطوره ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11900 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11900-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
]]>
Fri, 11 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[خبر]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11899 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11899-%D8%AE%D8%A8%D8%B1 ]]> Fri, 11 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[مسافران کوچک؛ کنجکاوان شادی‌آفرین]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11871 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11871-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AC%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
]]>
Wed, 09 Oct 2019 21:00:00 +0000
<![CDATA[اینجا، در شهرک غزالی زمان ایستاده است ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11870 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11870-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 09 Oct 2019 21:00:00 +0000
<![CDATA[هیأت انتخاب نمایش‌های صحنه‌ای تئاتر فجر معرفی شدند ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11822 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11822-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
]]>
Tue, 08 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[تدارک انجمن هنرهای نمایشی ایران برای اربعین حسینی ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11821 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11821-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
]]>
Tue, 08 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[پناه ‌بردن به تاریخ‌گرایی اکنون]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11820 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11820-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86
]]>
Tue, 08 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار نمایش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11819 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11819-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4 ]]> Tue, 08 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[حضور هنرمندان ایرانی در سمپوزیوم مجسمه‌سازی بیروت ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11793 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11793-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA
]]>
Mon, 07 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[شش دهه نقاشی در اعتراض به انسان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11792 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/11792-%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
]]>
Mon, 07 Oct 2019 20:35:00 +0000