<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Sun, 25 Aug 2019 00:36:32 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[پاسداشت مرد ِ ماندگار موسیقی ایران]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10786 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10786-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 24 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[هنرمند یا شومن، مساله این است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10785 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10785-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sat, 24 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[آنچه حرام نیست ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10784 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10784-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA ]]> Sat, 24 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[نوا]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10783 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10783-%D9%86%D9%88%D8%A7 ]]> Sat, 24 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[نونوا]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10782 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10782-%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7 ]]> Sat, 24 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[پاگرد؛ رمانی بدون تاریخ، بدون انقضا]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10749 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10749-%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B6%D8%A7
]]>
Fri, 23 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[کتابی در ستایش قدرت اندیشه ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10748 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10748-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
]]>
Fri, 23 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10747 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10747-%D8%AE%D8%A8%D8%B1 ]]> Fri, 23 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[تازه‌های نشر]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10746 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10746-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1 ]]> Fri, 23 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[حواشی انتخاب «در جست‌و‌جوی فریده» برای اسکار]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10728 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10728-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1
]]>
Sun, 18 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[قسم؛ تریلر جاده‌ای و جذاب؛ اما تلویزیون‌زده]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10727 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10727-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87
]]>
Sun, 18 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[قضاوت؛ به چالش کشیدن حق و باطل]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10726 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10726-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84 ]]> Sun, 18 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[پرده نقره‌ای]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10725 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10725-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C ]]> Sun, 18 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[مناسب‌سازی در زمان نامناسب]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10700 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10700-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8
]]>
Sat, 17 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[دو موسسه به جای چند ده موسسه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10699 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10699-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87
]]>
Sat, 17 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خلاقان در بخش تکنوازی و تکنوازان خلاق]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10698 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10698-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82 ]]> Sat, 17 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[نونوا]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10697 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10697-%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7 ]]> Sat, 17 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[آوا]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10696 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10696-%D8%A2%D9%88%D8%A7 ]]> Sat, 17 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[پنج تاس شانس برای یوزگربه آفریقایی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10656 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10656-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
]]>
Fri, 16 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[کاغذ نشر عادلانه بین ناشران تقسیم می‌شود؟]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10655 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10655-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Fri, 16 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[خبر]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10654 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10654-%D8%AE%D8%A8%D8%B1 ]]> Fri, 16 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[راهنمای سفر به استان کردستان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10631 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10631-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
]]>
Wed, 14 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[پیاده تا آن‌سوی ابرها ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10630 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10630-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7
]]>
Wed, 14 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[ نمایشنامه از پیام لاریان به بازار آمد ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10603 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10603-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF
]]>
Tue, 13 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در کاشان آغاز شد ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10602 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10602-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
]]>
Tue, 13 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[نمایش ایرانی، یک عبارت گنگ و مبهم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10601 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10601-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85
]]>
Tue, 13 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[رویا، مامنی امن برای حفظ خویشتن]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10600 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10600-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86 ]]> Tue, 13 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[اخبار نمایش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10599 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10599-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4 ]]> Tue, 13 Aug 2019 19:35:00 +0000 <![CDATA[پیشگامان نقد هنری در ایران]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10572 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10572-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Mon, 12 Aug 2019 19:35:00 +0000
<![CDATA[استراتژی‌های حاضر و غایب در هنر معاصر ایران ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-10571 /بخش-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-14/10571-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Mon, 12 Aug 2019 19:35:00 +0000