روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارش دوره‌های بیست و نهم تا سی و دوم جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر (بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵) منتشر شد. این گزارش در ادامه رویکرد شفاف‌سازی دولت دوازدهم و وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. گزارش مالی چهار دوره جشنواره موسیقی فجر در حالی منتشرشده که گزارش مالی سال ۹۶ جشنواره موسیقی فجر پیش‌ازاین منتشرشده بود.