اقدام قابل تحسین شهرداری مشهد در روز طبیعت، طنین ساز و آواز را در خیابان‌های مشهد جاری ساخت. شهرداری مشهد در روز طبیعت نوروز 99 به جهت در خانه ماندن مردم برای رعایت قرنطینه خانگی ناشی از بیماری پاندمی کرونا، 60 اکیپ موسیقی زنده را به کوچه و خیابان‌های شهر اعزام کرد.