دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام کرد: پس از بررسی‌های صورت‌گرفته روی پرونده تشکیل‌شده با موضوع انتشار گزارشی با عنوان «طغیان گوشت»، بازپرس برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر کرد. در قرار صادرشده بازپرس گفته که در گزارش روزنامه سازندگی مطلب خلاف واقعی مشاهده نشده و گزارش مورد اشاره صرفا رویکرد تحلیلی داشته است.