نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خشکسالی و وضعیت آبی کشور در سال جاری، آینده نگران‌کننده‌ای را هشدار می‌دهد، یادآور شد: امسال عدم قطعی آب و برق امکان‌پذیر نیست.  به گزارش ایلنا، پرویز سروری، تصریح کرد: نمی‌توانیم هم تمام امور خود را انجام دهیم و هم قطعی آب و برق نداشته باشیم؛ مردم نمی‌توانند بگویند که دولت تمهیداتی بیاندیشد و خودشان مصرف آب و برق را کاهش ندهند؛ هیچ راه دیگری جز کاهش مصرف نداریم.