وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلم به تعویق بیاندازد.

به گزارش ایلنا، در بند «د» تبصره ۹ بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش آموزش، پژوهش و فرهنگ آمده است؛ وزارت آموزش و پرورش مجاز است سازوکارهای تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع‌آوری و نسبت به فروش آنها اقدام کند.

همچنین منابع حاصله به ردیف درآمد اختصاصی شماره ۱۶۰۱۰۱ جدول شماره ۵ این قانون را نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و تامین رایگان کتب درسی مناطق محروم می‌شود.

همچنین در بند ی همین تبصره آمده است که وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلم به تعویق بیندازد.