سند منطقه آق‌مشهد ساری به نام سازمان جنگل‌ها به نمایندگی از دولت صادر شد.  به گزارش ایسنا، میرصمد موسوی، مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره صدور سند مالکیت جنگل‌های آقمشهد ساری به نام سازمان جنگل‌ها به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: سرانجام بارأی دیوان عالی کشور جنگل آقمشهد ساری به انفال برگشت و سند آن به نام سازمان جنگل‌ها صادر شد. با صدور این سند، ۶۵۵۴ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آقمشهد که پیش‌ازاین بارأی دیوان عالی کشور که حکم موقوفه بودن آن صادرشده بود سرانجام از وقف خارج شد و در زمره اموال عمومی کشور قرار گرفت.