در بودجه سال ۱۴۰۰شهرداری تهران ردیفی برای ساخت ۱۹پارکینگ عمومی جدید در ۱۱منطقه و ۲پارکینگ نیمه‌تمام اختصاص‌یافته است.  به گزارش ایسنا، احداث پارکینگ طبقاتی نیایش و احداث و تجهیز پارکینگ‌های عمومی طبقاتی، پارکینگ فرهنگ ازجمله پارکینگ‌های نیمه‌تمامی است که در بودجه به آن توجه شده است. در بودجه سال ۱۴۰۰عوارض تأمین پارکینگ با عنوان «درآمد ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ» پس از واریز به‌حساب‌ تمرکز درآمد اختصاصی شهرداری، بدون هرگونه دخل و تصرف و مسدودی به‌صورت صد در صد تخصیص‌یافته محسوب و به‌حساب سازمان حمل‌ونقل و ترافیک واریز می‌شود تا آن سازمان صرفاً در ردیف‌ اعتباری اختصاصی با عنوان «احداث پارکینگ محله‌ای از محل درآمد ناشی از اخذ عوارض تأمین پارکینگ» هزینه کند.