عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه 7 دهک جامعه زیرخط فقر زندگی می‌کنند، گفت: باید از طریق تکنولوژی، تجارت، یکپارچگی و تعامل در کشور توسعه را مدنظر قرار دهیم. به گزارش فارس، مجید فراهانی با اشاره به اینکه 7 دهک جامعه زیرخط فقر زندگی می‌کنند و در تلاش برای تأمین نیازهای اساسی هستند گفت: 8 درصد منابع مادی و معنوی دنیا را در اختیارداریم و باید پتانسیل کشور برای توسعه تمام‌عیار میهن مان به کار ببریم.