رئیس دیوان عالی کشور گفت: متاسفانه عده‌ای از روی غفلت و برخی از معاندین در فضای مجازی اقدام به هتک حرمت شهیدان و به ویژه حاج قاسم سلیمانی کرده‌اند که باید این افراد مورد تعقیب قرار گیرند و برخورد جدی و قاطع در این زمینه صورت گیرد. به گزارش ایلنا، محمدجعفر منتظری دیروز در جلسه شورای شورای معاونین، با بیان اینکه تحرکات دشمنان نمی‌تواند خللی در عزم و اراده ملت وارد کند؛ گفت: این حادثه جنایت بار، وحدت مردم ایران و جبهه مقاومت را استحکام بخشید.