معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی نمی‌تواند نسبت به حجاب بی‌تفاوت باشد و کسانی که در مورد حجاب هنجارشکنی می‌کنند مجرم شناخته می‌شوند. محمد دهقان در گفت‌وگو با ایلنا افزود: افرادی که با انگیزه هنجار‌شکنی به داخل جامعه می‌آیند، یک درصد جامعه بیشتر نیستند؛حتما به کسی که هنجارها را رعایت نمی‌کند و زمینه ناامنی فرهنگی در کشور ایجاد می‌کند باید تذکر داده شود و لذا تذکر دادن به آن یک درصد را نفی نمی‌کنیم و مخالف با این تذکر برای رعایت حقوق ۸۵ درصد و قانون نیستیم.