عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران از فضا و تغییرات این حزب در دوران دبیرکل جدید می گوید. منیبان نوشت:سید افضل موسوی، درباره دوران فعالیت اخیر حزب متبوع خود گفت: جلسات حزب کما فی السابق برقرار است؛ اتفاق خاصی رخ نداده بلکه مثل بسیاری از احزاب دیگر در سال های اخیر دبیرکل تغییر کرده است.او تاکید کرد: آقای کرباسچی بعد از تغییر دبیرکل تا به حال در جلسات شرکت نکرده است. موسوی با بیان این که «رای گیری برای تعیین دبیرکل جدید حزب در جلسه ای بدون حضور کرباسچی انجام شد» ادامه داد:ممکن است کسی بگوید که باید اعضا حزب رعایت پیشکسوتی می کردند و صبر می کردند تا جلسه بعدی که آقای کرباسچی حضور دارند و بعد دبیرکل جدید را انتخاب می کردند.