ایلنا نوشت: سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، در‌ خصوص عدم پاسخگویی قوه قضاییه درباره وضعیت زندان‌های کشور و ضرورت انتقال مسئولیت این بخش به دولت، اظهار کرد: مجلس وظیفه دارد از قوه قضائیه سوال کند و پرسش و بررسی از قوه قضاییه محدودیتی ندارد. طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق‌ تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین بیان کرد: موضوع وضعیت زندان‌ها نیز در کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال بررسی است و جلساتی برای پیگیری برگزار شده است.