شنیده شده بسیاری از نمایندگان و مشاوران و عوامل نزدیک به قالیباف تمایل دارند تا در سفر او به مسکو وی را همراهی کنند. این اولین سفر خارجی محمدباقر قالیباف در قامت یک رئیس قوه است. به گزارش امتداد، بیش از همه این نگرانی وجود دارد که برخی از عوامل رسانه‌ای و مشاوران قالیباف که تمایل دارند از این سفرها مانند سفرهای استانی پروژه های تبلیغاتی استخراج کنند، با هزینه ملت به سفر مسکو مشرف شوند. گفته می‌شود قالیباف قرار است در این سفر حامل پیامی رسمی برای رئیس‌جمهوری روسیه باشد که تا پیش از این در حیطه کاری دیپلمات‌های ارشد نظام بوده است. همچنین در خبرها آمده است که قالیباف پذیرفته برای دیدار پوتین در فرودگاه روسیه آزمایش کرونا بدهد.