به گزارش فارس، طرح پخش مذاکرات مجلس از تلویزیون جهت طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد. در مقدمه این طرح آمده است: «تنظیم‌کنندگان قانون اساسی در اقدامی مترقی، لزوم علنی بودن جلسات مجلس و پخش مستقیم آن از مهمترین و فراگیرترین رسانه آن زمان یعنی رادیو را در اصل شصت و نهم قانون اساسی گنجاندند. با گذشت زمان و جایگزین شدن تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه، ...مردم از دیدن و نظارت آنچه در رأس نهادهای کشور و خانه ملت می‌گذرد محروم هستند. به منظور رفع این نقیصه و در جهت شفاف‌سازی، این طرح جهت مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.»