اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی، ابلاغ کرد: «در اجرای دستور رئیس‌جمهور محترم کلیه سفرهای خارجی کارکنان دستگاه های اجرایی برای شرکت در همایش ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی و مانند آن تا اطلاع ثانوی (به جز وزارت امور خارجه) لغو می شود. سایر موارد استثنا با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید معاون اول رئیس‌جمهور صورت می پذیرد. هدف از این اقدام جلوگیری از ورود بیشتر ویروس کرونا به کشور است، بدیهی است مامورین اعزامی پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در محل کار و زندگی حضور یابند.»