رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه بیش از ۹۵درصد کارگران در کارهای با ماهیت مستمر با قرارداد موقت مشغول کار هستند، از وزارت کار خواست تا لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت را پیگیری کند.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تبریک هفته کارگر به کارگران کشور اظهار کرد: این هفته فرصت خوبی است که کارگران و نمایندگان جامعه کارگری مطالبات به حق خود را از دولت و مجلس و کارفرمایان داشته باشند و بتوانند در جارچوب قانون مذاکرات خود را ادامه بدهند و مطالباتشان را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعاتی که از سوی اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی دنبال شده، بحث امنیت شغلی است. در حال حاضر بیش از ۹۵درصد کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و در کارهای مستمر و دائم با آنها قرارداد موقت بسته می‌شود. در جامعه و روابط کار ما عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و برخی کارفرمایان از این مساله سوءاستفاده می‌کنند لذا از وزارت کار به عنوان مجری و پیگیر اصلی تقاضا داریم که بحث دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت را پیگیری و خواهان لغو آن باشد.

بیات تصریح کرد: امروز بخش اعظمی از کارگران با قراردادهای موقت مشغول کار هستند و فارغ از بحث معیشت، امنیت شغلی و امنیت روحی و اجتماعی آنها دچار آسیب شده و هر روز نگران اخراج و عدم تمدید قرارداد خود هستند و از این مساله رنج می‌برند.