سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای، میزان طلبی که از دولت دریافت کرده و میزان تعهدات امسال دولت را منتشر کرد. به گزارش توسعه ایرانی، در این اطلاعیه آمده است: «مجموع وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سال گذشته تاکنون ۴۸هزار میلیارد تومان بوده و از محل بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۸۹هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت به تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده که امسال وصول خواهد شد. بنابراین کل مطالبات وصولی از دولت کمتر از ۱۴۰هزار میلیارد تومان خواهد بود».