اجرای همسان‌سازی یا متناسب‌سازی با شاکله فعلی آن، موجب انتقاداتی شده است. یکی از این انتقادات مربوط به بازنشستگان سخت و زیان‌آور است که 10سال سابقه استحقاقی آنها در نظر گرفته نشده است. به گزارش ایلنا، یک کارگر بازنشسته که جزو سایر سطوح مستمری‌بگیری است مدعی است با همسان‌سازی فقط ۸۰۰هزار تومان به دریافتی ماهانه او اضافه شده است. سعیدی ادامه می‌دهد: اگر ۱۵درصد افزایش ماده ۹۶ برای سایر سطوح را در نظر بگیریم با احتساب ۸۰۰هزار تومان همسان‌سازی، مستمری من چیزی حدود ۲۶درصد زیاد شده است. بیشتر مصاحبه‌ها و اظهارات مسئولان مربوط به حداقل‌بگیران است اما من خواهش دارم بیایند واضح و دقیق توضیح بدهند که آیا عدالت بیمه‌ای برای سایر سطوح نیز اجرایی شده است. وی به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس این ماده قانونی باید هر سال مستمری‌ها به میزان افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شود بنابراین باید سازمان پایه مستمری‌ها را به پایه خط فقر برساند و این کار هیچ ربطی به همسان‌سازی ندارد یعنی بدون اجرای همسان‌سازی باید مستمری‌ها به اندازه خط فقر زیاد شوند. حالا آمده‌اند با اجرای همسان‌سازی چند صد هزار تومان به حقوق بازنشستگان افزوده‌اند و ما باید در نگرانی و دلهره باشیم که آیا سال بعد این افزایش همسان‌سازی مشمول افزایش سالیانه می‌شود یا خیر؟ به گفته وی، مهمترین مولفه همان پایه مستمری است که به اندازه کافی و قانونی زیاد نشده است. این کار یک تخلف از قانون است.