مقامات سعودی یک شیخ برجسته این کشور را به دلیل انتقاد از ترویج ابتذال توسط هیئت موسوم به رفاه و سرگرمی در عربستان بازداشت کردند. حساب کاربری زندانیان عقیده عربستان در توئیتر اعلام کرد که مقامات سعودی فیصل بن سلطان بن جهجاه بن حمید شیخ قبیله عتیبه این کشور را به دلیل انتقاد از عملکرد مبتذلانه هیئت تازه تاسیس رفاه و سرگرمی در عربستان بازداشت کردند.

به گزارش وبگاه خبری الجزیره، حساب کاری زندانیان عقیده افزود: بازداشت شیخ فیصل در پی انتشار رشته توئیت‌هایی از وی در انتقاد از ترکی آل الشیخ رئیس هیئت رفاه و سرگرمی در عربستان است که در آن از او خواسته بود عملکرد هیئت سرگرمی عربستان منطقی و مقبول و بدون هتک حرمت ذات و اصول دینی باشد.

این حساب کاربری نوشت: شیخ فیصل پس از بازداشتش مجبور به حذف توئیت‌های خود شده است. او سال گذشته هم یک بار برای مدت کوتاهی به دلیل انتقاد از اوضاع معیشتی مردم در عربستان بازداشت شده بود.

مقامات سعودی همچنین سفر الدغیلبی شاعر مردمی در عربستان را به دلیل سرودن قصیده‌ای در انتقاد غیرمستقیم از آل الشیخ برای بازجویی احضار کردند.