اورزولا فون در لای ین، رئیس جدید کمیسیون اروپا، سهشنبه نام کمیسر‌های پیشنهادی اروپا را اعلام کرد و در این میان، نامِ نهاد‌های تحت امر وی، کمیسیونِ حفاظت از منافع زندگی اروپایی که در واقع قرار است چالش‌های مربوط به بحران مهاجرت را حل کند، بحثبرانگیز شده است. به گزارش خبرگزاری یورونیوز البته نه تنها نام این کمیسیون بلکه انتخاب سخنگوی پیشین کمیسیون، مارگاریتیس اسکیناس، در راس آن نیز باعث انتقادات شدید گروه‌های چپ و حامیان حقوق مهاجران در اروپا شده است. استفاده از واژه حفاظت از منافع و ارزش‌های زندگی اروپایی اولین چیزی را که به ذهن متبادر می‌کند ممانعت و سختگیری‌های بیش از گذشته در مقابل حضور پناهجویان و مهاجران در قاره اروپا است.  هرچند آوراموپولس، کمیسر کنونی مهاجرت می‌گوید هرگز چنین دیدگاهی وجود ندارد. وی به خبرنگار یورونیوز گفته است که بستگی دارد با چه قصد و نگاهی نام این کمیسیون را تعبیرکنیم.  به نظر آقای آوراموپولوس که در طول ریاست او بر کمیسیون مهاجرت اروپا که همزمان شد با بحران ورود پناهجویان در سال ۲۰۱۵ و البته تمهیدات بی‌سابقه سختگیرانه علیه ورود پناهجویان، آغوش اروپا همواره روی مهاجران باز بوده است. کمیسیون اروپا به زودی در این‌باره رأی‌گیری می‌کند.