ایمنی کار و کاهش حوادث ضمن کار و رسیدن به استانداردسازی مشخص در حوزه ایمنی کار از اهداف برگزاری این همایش است.

همایش بازرسان کار در استان اصفهان با هدف استاندارد سازی و افزایش ایمنی و کاهش حوادث در کار به میزبانی شرکت فولادمبارکه در حال برگزاری است.

در این مراسم کیانی، رئیس ایمنی آتش نشانی فولادمبارکه، مقصودی، رئیس اداره بازرسی کار استان اصفهان و مدرسی فر، مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE فولاد مبارکه حضور داشته که در راستای تاثیرگذاری نقش ایمنی در صنعت و کارگاه ها به نکات اثرگذار و ارزشمندی اشاره داشتند. ایمنی کار و کاهش حوادث ضمن کار و رسیدن به استانداردسازی مشخص در حوزه ایمنی کار از اهداف برگزاری این همایش است.

در این جلسه بیش از ۶۰ نفر از بازرسان کار استان اصفهان حضور دارند.

فولادمبارکه در راستای استانداردسازی فضای ایمنی در محیط کارگری در استان اصفهان پیشتاز بوده است.

همچنین در حاشیه این مراسم کارگاه تخصصی ایزوهای ایمنی کار توسط رئیس مرکز تحقیقات استان اصفهان مطرح شد.

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در مورد موارد و نکات مطرح شده در جلسه نیز توسط بازرسان مطرح و مقصودی به عنوان رئیس اداره بازرسی استان اصفهان پاسخگو بازرسان بود.