<![CDATA[روزنامه توسعه ایرانی]]> https://www.toseeirani.ir Sun, 20 Oct 2019 06:18:51 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[شعبه در بانکداری دیجیتال مرکز تماس با مشتری است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12080 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12080-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sat, 19 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اولین رویداد بین المللی ماهواره مکعبی در مرکز نوآوری ایران زمین ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12079 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12079-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 ]]> Sat, 19 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[آغاز فروش گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بانک ایران زمین ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12078 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12078-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
]]>
Sat, 19 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[آغاز طرح چکاپ همکاران بانک ایران زمین برای تشکیل پرونده سلامت ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12077 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12077-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA ]]> Sat, 19 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[افتتاح صندوق امانات شعبه ولنجک بانک ایران زمین ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12076 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12076-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AC%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 ]]> Sat, 19 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[اخبار کیش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12075 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12075-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 ]]> Sat, 19 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[فولاد مبارکه سازمانی موفق در نوآوری و چابکی است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12056 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12056-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[فولاد مبارکه در پنج سال آینده به صادرکننده تکنولوژی تبدیل خواهد شد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12055 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12055-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[اخبار فولاد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12054 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12054-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[اولویت فولاد هرمزگان نگهداشت و توسعه پایدار منابع انسانی است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12053 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12053-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[بومی‌سازی بیش از 100 هزار قطعه و تجهیز در فولاد مبارکه ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12052 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12052-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
]]>
Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار فولاد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-12051 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/12051-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF ]]> Wed, 16 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[تحقق 216 هزار دلار سرمایه ارزی در کیش طی ۶ ماه]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11925 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11925-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87
]]>
Sat, 12 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[امضای تفاهمنامه راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11923 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11923-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 12 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار کیش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11922 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11922-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 ]]> Sat, 12 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[اعطای مدال زرین حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی به مدیرعامل فولاد هرمزگان ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11869 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11869-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
]]>
Wed, 09 Oct 2019 21:00:00 +0000
<![CDATA[فولاد مبارکه در راستای همگرایی صنعت با دانشگاه‌ها خوب عمل کرده است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11868 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11868-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 09 Oct 2019 21:00:00 +0000
<![CDATA[اخبار فولاد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11867 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11867-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF ]]> Wed, 09 Oct 2019 21:00:00 +0000 <![CDATA[به کار گیری تمام ظرفیت دولت و مجلس برای جلوگیری از خام‌فروشی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11866 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11866-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C
]]>
Wed, 09 Oct 2019 21:00:00 +0000
<![CDATA[رشد تولید در گروه فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه سال قبل]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11865 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11865-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84
]]>
Wed, 09 Oct 2019 21:00:00 +0000
<![CDATA[اخبار فولاد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11864 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11864-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF ]]> Wed, 09 Oct 2019 21:00:00 +0000 <![CDATA[افزایش 150 درصدی سرمایه بانک ایران زمین در سال 1398]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11843 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11843-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
]]>
Wed, 09 Oct 2019 21:00:00 +0000
<![CDATA[خبر کیش]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11774 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11774-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 ]]> Sun, 06 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[پیشگام پیاده‌سازی بیانیه گام دوم انقلاب در مناطق آزاد هستیم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11715 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11715-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
]]>
Fri, 04 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[گام جدی سازمان منطقه آزاد کیش در حمایت از صادرات ]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11714 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11714-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
]]>
Fri, 04 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[در مسیر پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی سنگ‌اندازی نکنیم]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11687 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11687-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 ]]> Wed, 02 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[فولاد سنگان محور اشتغال و توسعه در منطقه خواف]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11686 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11686-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81
]]>
Wed, 02 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[اخبار فولاد]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11685 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11685-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF ]]> Wed, 02 Oct 2019 20:35:00 +0000 <![CDATA[حمایت نماینده مبارکه از رحمانی در واکنش به اظهارت موسوی لارگانی]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11684 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11684-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
]]>
Wed, 02 Oct 2019 20:35:00 +0000
<![CDATA[رونق تولید، دندان‌شکن‌ترین پاسخ به دشمنان است]]> https://www.toseeirani.ir/fa/tiny/news-11683 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-69/11683-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 02 Oct 2019 20:35:00 +0000