درحالی‌که نمایندگان مجلس سال گذشته در جریان تصویب احکام و تبصره های بودجه، با برداشت ۴ همت وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت های بدنی مخالفت کرده و این بند را حذف کرده بودند، شنیده‌ها از بازگشت این پیشنهاد در قالب جداول بودجه حکایت دارد. به گزارش تسنیم، این در حالی است که در هفته های گذشته، رئیس مجلس بارها تاکید کرده بود که در جریان بررسی جداول بودجه، پیشنهادات مغایر با احکام و تبصره های تصویب شده امکان بررسی و تصویب نخواهد داشت.