مجید عشقی برای دومین دوره در مقام ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ابقاء شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی بورس در نشست دیروز خود که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، پس از استماع گزارش عملکرد ۳۰ ماهه حضور او در سازمان بورس، با اتفاق آرا ریاست  عشقی را بر سازمان بورس و اوراق بهادار برای دوره دوم به تصویب رساند.