معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: به دنبال این هستیم که مرکز مبادله را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد. به گزارش تسنبم، محمد شیرچیان افزود: زمانی که عمده نیازهای بازار ارز از این مرکز تامین می‌شود طبیعتا کمک خواهد کرد تا این مرکز مرجعیت پیدا کند، چرا که اغلب نیاز‌های کلان و خرد مصرف کنندگان را تامین می‌کند. او تاکید کرد:  قانون جدید بانک مرکزی به گونه‌ای نوشته شده تا اختیارات این نهاد سیاستگذار در اصلاح نظام بانکی بیشتر شود و ابزار‌های بهتر و موثرتری به بانک مرکزی خاصه در مقوله اصلاح نظام بانکی داده است که در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند با قدرت بیشتری این موضوع مهم را ادامه دهد.