سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در تهران بالای ۵۰ درصد مستأجر هستند، گفت: تعداد واحدهای خالی نیز روند افزایشی دارد. ابوالفضل نوروزی سکونت ۴۰ درصد از جمعیت روستایی و شهری در بافت فرسوده را معضلی اساسی دانست و افزود: در برنامه نهضت ملی مسکن، این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است، در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا این رقم زیر ۱۰ سال است.

وی ادامه داد: مطابق آمارها نیاز به مسکن از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹ به غیر از مستأجران چنین برآورد شده است: با توجه به این که ۲۴ میلیون دختر و پسر مجرد در کشور وجود دارد، طی ۱۰ سال آینده به ۱۲ میلیون مسکن نیاز دارند، همچنین ۸ میلیون مسکن به تخریب و نوسازی نیاز دارند و ۱.۴ میلیون کمبود مسکن در برابر تعداد خانواده وجود دارد.