ایرنا - یک شایعه فاقد استناد در شرق استان کرمان طی یکی دو روز گذشته افزایش مراجعه به جایگاه‌های سوخت را دامن زد که با بارگیری و تزریق به‌لحظه بنزین، مشکل در این منطقه رفع شد و روال به حالت عادی بازگشت اما گویا برخی دیگر نقاط نیز متاثر از این شایعه قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش اتمام بنزین در یک جایگاه سوخت سبب شکل گیری و تقویت شایعه بی‌اساسی در برخی گروه‌های فضای مجازی محلی شد مبنی بر این ادعا که قرار است بنزین هشت هزارتومان شود؛ به دنبال آن مراجعه به سایر جایگاه های سوخت شدت گرفت و صف‌ها نیز مقابل پمپ بنزین ها ایجاد شد که با مدیریت مدیران محلی و استانی، کار تامین و تزریق بنزین در این جایگاهها با فوریت انجام و از روز گذشته روال سوختگیری در شرق استان به وضعیت طبیعی رسیده است.