رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: ایران خود را به ۶ درصد تجارت جهانی محدود کرده است و متأسفانه در اولویت تجاری هیچ‌یک از کشورهای همسایه قرار ندارد.محمد قاسمی گفت: جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان برای ایران مهم است زیرا در حال حاضر همسایگان مهم‌ترین کشورهای هدف تجاری هستند و باید بدانیم که این مهم روی وضعیت کسب‌وکار کلیه بنگاه‌های اقتصادی اثر دارد. اگر قرار دادن این کشورها به‌عنوان اولویت مهم است باید بدانیم که آیا این کشورها هم ایران را در اولویت خود قرار دادند. در واقع باید بدانیم که رویکرد آنها نسبت به ایران چیست.