مهر- یک پژوهشگر اقتصادی گفت: اکنون ۹۰ درصد پول کشور در سپرده‌های بانکی گنجانده شده چرا که ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری در خدمت نظام بانکی است.محمد اسماعیل توسلی، در نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که اکنون در خانه‌اندیشه‌ورزان در حال برگزاری است، گفت: برای بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت خلق پول بانکی ابتدا باید با ماهیت بانک‌ها آشنا شد. حقیقت اصلی بانک‌ها در انواع قراردادهای ربوی و خلق پول بانکی نمایان می‌شود. آمار نشان می‌دهد اکنون ۹۰ درصد پول کشور در سپرده‌های بانکی قرار گرفته بنابراین ظرفیت عظیم خلق پول اعتباری است که به تازگی در خدمت نظام بانکی قرار گرفته چرا که قراردادهای ربوی از دیرباز وجود داشته است.وی ادامه داد: زمانی که بانک‌ها در مسیر خلق پول بی‌رویه قرار گرفته و موجب بی‌عدالتی، کسری بودجه و مشکلات دیگر اقتصادی می‌شوند، تمام کارشناسان اقتصادی متفق‌القول برای مخالفت با این ظرفیت بانک‌ها اعلام موجودیت می‌کنند.